Bildiri Yükleme

The symposium proceedings book has been published.

Please click to download the Proceeding Book.

*************************

Bildiri yükleme sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınız. 
Sempozyum Hibrid (online ve fiziksel katılım) düzenlenecektir. Sisteme yüklenen tüm bildiriler hakem sürecinden geçecektir. Bildiriler sözlü veya poster sunum olarak sunulabilecektir. Genişletilmiş özet, tam metin bildiriler ve posterler sempozyum bildiri kitapçığında yayınlanacaktır.

Bildiri yüklerken dikkat edilmesi gereken kurallar:

Yazım Kuralları
 
Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Gönderilecek genişletilmiş özet bildiriler kaynakça hariç en fazla 1000, tam metin bildiriler en fazla 8.000 kelime olmalıdır.  

Bildiri özetinde çalışmanın amacı, araştırmanın yöntemi, sonuç ve çalışmanın literatüre katkısı belirtilmelidir. Sisteme yüklenen bildiride aşağıdaki hususlar mevcut olmalıdır:
 
- Çalışmanın başlığı, 
- Yazar/yazarların adı soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum, e-posta adresi, ORCID ID,
- Çalışmanın Amacı,
- Yöntemi,
- Sonucu,
- Çalışmanın Literatüre Katkısı ve 
- Anahtar Kelimeler (3-4 adet)

Format Microsoft Word
Yazı karakteri 11 punto Times New Roman
Paragraf 6 nk
Sayfa Yapısı Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sağ: 2,5 cm, Sol: 2,5 cm; Üst Bilgi: 1,9 cm; Alt Bilgi: 1,7 cm
Başlıklar Her kelimenin ilk harfi büyük harf,
Sayfa Numarası Sağ Alt Köşe

 
Sunumlar 
Oturumlar çevrimiçi ve yüzyüze şeklinde yapılacaktır. Çevrimiçi sunumlar uzaktan eğitim platformları üzerinden yürütülecektir.
Katılımcılar ekranlarını ve görsellerini paylaşabileceklerdir. 

Her sunum için ayrılacak süre azami onbeş dakikadır. Sunum sonrası beş dakikalık Soru-Cevap oturumu yapılacaktır. 

Tam Metin
Tam metin bildiriler, isteğe bağlı olarak hakem süreçleri tamamlandıktan sonra uluslararası kitapta bölüm olarak yayınlanacaktır.


Tam metin şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

Yayın Etiği
 
Tam metin bildirilerin iThenticate, Turnitin veya intihal.net gibi benzerlik tarama programları aracılığı ile benzerlik taramasından geçirilmesi gerekmektedir. Benzerlik taraması, “alıntılar, 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları ve kaynakça” hariç tutularak yapılmalıdır. Benzerlik oranı %20 ve altında olmalıdır. Bu oranın üzerinde olan tam metin bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.  
 
Etik kurul kararı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alınması ve etik kurul onayının belirtilmesi ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Etik kurul onayı alınması gerekli olan çalışmalarda onayın alındığını gösteren belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca, bildirinin yöntem bölümünde etik kurul onayıyla ilgili bilgiler(İsim/Tarih/Sayı) belirtilmelidir. Benzerlik raporu ve etik kurul izni tam metin ile (aynı dosyada bildiri metninin devamı olarak) birlikte gönderilmelidir.